Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I Úvodné ustanovenia
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“ alebo
„VOP“) platia pre nákup Produktov cez webové
rozhranie http://www.sensesolution.sk (ďalej len „webstránka“) , prevádzkované
fyzickou osobou – podnikateľom Ing. Monika Mihoková, IČO: 40 188 604, DIČ: 104
863 4620, so sídlom: Pri nemocnici 11, 040 01 Košice, Slovenská Republika (ďalej len
„Predávajúci“).
2. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej
medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
3. Tieto obchodné podmienky špecifikujú práva a povinnosti Kupujúceho a
Predávajúceho.
4. Vyplnením objednávkového formulára Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s
obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s ním súhlasí.
Výklad Pojmov
▪ Kupujúci je fyzická osoba (Spotrebiteľ), ktorá uzatvorila s Predávajúcim Kúpnu
zmluvu alebo akúkoľvek inú zmluvu, ktorej predmetom je predaj online Produktov
(ebooky, infobooky, videá a prístup k prémiovému obsahu na
webstránke http://www.sensesolution.sk). Za Spotrebiteľa sa považuje fyzická osoba,
ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, inej obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania; na túto
osobu sa vzťahujú príslušné zákonné ustanovenia o ochrane spotrebiteľa.
▪ Zmluvné strany sú Predávajúci a Kupujúci alebo ekvivalentné pojmy či označenia
jednotlivých strán v závislosti od typu a predmetu Zmluvy a zmluvného vzťahu alebo
ich právni nástupcovia.
▪ Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) predstavujú súbor všeobecných
právnych ustanovení a informácií, ktorými sa spravuje právny vzťah medzi
Predávajúcim a Kupujúcim.
▪ Akceptácia je akceptovanie a záväzné pristúpenie Zmluvných strán k ustanoveniam
Zmluvy (Objednávky) a týchto VOP.
▪ Objednávka je písomná objednávka online produktu. Objednávka sa vykonáva
spravidla elektronickou komunikáciou, prostredníctvom formuláru, ktorý je prístupný
na webovom sídle Predávajúceho http://www.sensesolution.sk. Objednávka súčasne
predstavuje vôľu Kupujúceho uzavrieť s Predávajúcim Zmluvu a byť jej obsahom
viazaný.
▪ Zmluva je právny dokument, obsahujúci práva a povinnosti zmluvných strán, ktorými
sú Predávajúci a Kupujúci. Zmluva sa uzaviera okamihom akceptácie Objednávky
zaslanej Kupujúcim zo strany Predávajúceho. Týmto okamihom súčasne Objednávka
zaslaná Kupujúcim nadobúda podobu riadne uzavretej zmluvy, ktorej súčasťou sú
tieto VOP.
▪ Uzavretie zmluvy je pristúpenie (akceptácia) Predávajúceho k Objednávke doručenej
zo strany Kupujúceho.
▪ Cenník je zmluvný dokument, ktorý vyjadruje ceny za jednotlivé Produkty. Cenník je
dostupný na webovom sídle Predávajúceho.
▪ Elektronická komunikácia predstavuje komunikáciu medzi zmluvnými stranami
prostredníctvom emailu. Telefonická komunikácia sa považuje za elektronickú
komunikáciu iba v prípade, ak to tieto VOP alebo Zmluvná dokumentácia pripúšťajú.
▪ Oznámenie je akékoľvek oznámenie informácie alebo zmeny adresované druhej
Zmluvnej strane, výpoveď, odstúpenie od zmluvy, zaslanie výzvy, upomienky alebo
faktúry podľa týchto VOP alebo Zmluvnej dokumentácie.
▪ Prevádzkovateľ je na účely Zákona o ochrane osobných údajov Predávajúci.
▪ Reklamačný poriadok je samostatný dokument, ktorý upravuje postup
Predávajúceho a Kupujúceho, ktorým je Spotrebiteľ pri uplatnení Reklamácie
Produktov v prípade, že napriek všetkému úsiliu Predávajúceho o zachovanie vysokej
kvality ponúkaných online produktov vznikne na strane Kupujúceho oprávnený dôvod
k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady. Reklamačným poriadkom Predávajúci
zároveň informuje Spotrebiteľa o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia
Reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno Reklamáciu uplatniť. Uzavretím
Zmluvy Spotrebiteľ prehlasuje, že bol oboznámený s Reklamačným poriadkom, jeho
ustanoveniam porozumel a s nimi súhlasí.
▪ Reklamácia je podnet Kupujúceho adresovaný Predávajúcemu, ktorým sa Kupujúci
domáha práva vyplývajúceho zo zodpovednosti za vady poskytnutých Produktov
pričom reklamovaná vada trvá v čase uplatnenia reklamácie. Kupujúci postupuje v
prípade reklamácie podľa Reklamačného poriadku. Cieľom reklamačného procesu je
predovšetkým dosiahnuť, aby boli zistené vady odstránené.
▪ Vyššia moc sú všetky skutočnosti alebo prekážky, ktoré nezáviseli od vôle Zmluvnej
strany a ohľadne ktorých nebolo možné rozumne očakávať, že ich výskyt mohla
Zmluvná strana predpokladať v čase uzavretia Zmluvy alebo že by takéto skutočnosti
alebo prekážky alebo ich dôsledky odvrátila alebo prekonala. Za vyššiu moc sa
považujú aj skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné
zo strany Predávajúceho, ktoré majú vplyv na poskytnutie Služby ako napr.: štrajky,
katastrofy, havárie charakteru živelných pohrôm, výpadky elektrickej energie, krízové
situácie, epidémie, branná pohotovosť štátu a iné opatrenia orgánov verejnej moci a i..
▪ Občiansky zákonník je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.
▪ Osobitným zákonom sa chápe najmä zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a
o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji
tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských
sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 22/2004 Z. z. o
elektronickom obchode.
▪ Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z..

ČL. II Predmet kúpnej zmluvy
1. Predmetom kúpnej zmluvy sú online produkty, ktoré predáva Predávajúci
prostredníctvom webstránky.
Produkty predstavujú online produkty:
A. (ebooky, infovideá) ponúkané Predávajúcim, pričom ich bližšia špecifikácia je
uvedená na webstránke http://www.sensesolution.sk.
B. trojmesačný prístup k prémiovému uzatvorenému obsahu na webstránke
www.sensesolution.sk .

Čl. III Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku
1. Je Kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku,
tzn. uzatvorená bez osobného kontaktu zmluvných strán, len prostredníctvom
webového rozhrania prostredníctvom e-mailovej komunikácie alebo využitím
podobných komunikačných prostriedkov. Náklady spojené s použitím spomínaných
prostriedkov komunikácie si Kupujúci hradí sám a nelíšia sa od bežných sadzieb,
účtovaných vašim operátorom, resp. poskytovateľom internetového pripojenia.
2. Odoslaním objednávky Kupujúci výslovne súhlasí s použitím prostriedkov
komunikácie na diaľku a uzatvorením Kúpnej zmluvy na diaľku.
Čl. IV Objednávka online produktov
1. Na objednanie online produktov prostredníctvom webstránky slúži objednávkový
formulár Predávajúceho, ktorý sa nachádza na webstránke.
2. Prostredníctvom objednávkového formuláru si môže Kupujúci zakúpiť online
produkt.
3. Pred odoslaním objednávkového formuláru je Kupujúci povinný prečítať si tieto
obchodné podmienky. Odoslaním objednávkového formuláru Kupujúci potvrdzuje,
že si obchodné podmienky prečítal a plne s nimi súhlasí.
4. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku do okamihu doručenia predmetu kúpy.
Kúpna zmluva sa považuje uzatvorenú okamihom potvrdenia objednávky na kúpu
online produktu zo strany Predávajúceho.
5. V prípade pochybností môže Predávajúci kontaktovať Kupujúceho za účelom
overenia pravosti objednávky. Ak sa pravosť objednávky nepodarí overiť,
Predávajúci má právo Objednávku zrušiť.
6. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, v elektronickej podobe. Kúpnu
zmluvu tvorí Objednávka, jej prijatie zo strany Predávajúceho a tieto obchodné
podmienky. Zmluvu archivuje Predávajúci v elektronickej podobe a nie je prístupná.
Čl. V Kúpna cena a platobné podmienky
1. Na webstránke je vždy uvedená aktuálne platná cena všetkých ponúkaných
produktov.
2. Cena je platná celú dobu jej uverejnenia. Ak je uverejnená akčná cena, je spolu s ňou
uverejnená aj doba jej platnosti a podmienky, za akých je poskytnutá. Vzhľadom k
charakteru poskytovaných produktov online formou, nevznikajú žiadne ďalšie
náklady spojené s jeho dopravou. Kalkulovaná cena uvedená v súhrne objednávky je
konečná cena.
3. Dohodnutá Kúpna cena je cena uvedená na webstránke v okamihu odoslania
objednávky. Ak by došlo k zjavnej chybe pri uvedení ceny na
webstránke (predovšetkým preklep, chyba systémového nastavenia pri zadávaní
ceny), alebo podobnej chybe v procese uzatvárania Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie
je povinný dodať službu alebo produkt za zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, ak
už došlo k automatickému potvrdeniu objednávky. V prípade, ak dôjde k úhrade
chybnej ceny Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
4. Ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, je Predávajúci
povinný poskytnúť službu alebo produkt Kupujúcemu až po úplnom zaplatení
dohodnutej Kúpnej ceny, teda po pripísaní úhrady Kúpnej ceny na účet
Predávajúceho..
5. Ak je predmetom Kúpnej zmluvy online produkt (ebook, infovideo, prístup k
prémiovému obsahu na webstránke) Predávajúceho, zašle Predávajúci na základe
objednávky Kupujúceho bezodkladne pokyny k platbe za objednávku v rozsahu :
Kúpna cena a platobné údaje. Kúpna cena sa hradí v mene EUR bezhotovostným
spôsobom (bankovým prevodom). Kúpna cena je splatná do 7 kalendárnych dní od
odoslania potvrdenia o prijatí objednávky Kupujúcemu.
6. Na základe uzatvorenia Kúpnej zmluvy vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový
doklad – faktúru obsahujúcu všetky zákonné náležitosti. Faktúra bude zaslaná
Kupujúcemu na jeho elektronickú adresu do 3 dní od prijatia úhrady.
7. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
8. Za Produkty nie je možné platiť v hotovosti.

Čl. VI Dodanie online produktu
1. Online produkt dodá Predávajúci Kupujúcemu bezodkladne po úhrade Kúpnej ceny
online produktu na email zadaný Kupujúcim v objednávkovom formulári. Súčasne
Predávajúci priloží i faktúru v zmysle čl. V obchodných podmienok.
2. V prípade objednávky online Produktu- prístup k prémiovému obsahu na webstránke
– dodá Predávajúci Kupujúcemu bezodkladne po úhrade kúpnej ceny prístupové
údaje k prémiovému obsahu.

Čl. VII Storno objednávky, reklamácie, odstúpenie od zmluvy
1. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. Kupujúci berie na vedomie, že
nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je: poskytovanie elektronického
obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným
súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením
tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Vzhľadom na uvedené,
Kupujúci zaslaním objednávkového formulára a potvrdením prečítania si týchto
obchodných podmienok prehlasuje, že bol riadne o vyššie uvedenom poučený,
poskytovanie elektronického obsahu (zaslanie online produktu – ebooku, infovidea
z webstránky) sa začalo po úhrade platby z jeho strany s jeho výslovným súhlasom
a je riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od
zmluvy.

Čl. VIII. Reklamácie
1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti Predávajúceho za vady,
tj. práv z vadného plnenia, sa riadia reklamačným poriadkom podľa § 599
Občianskeho zákonníka.
2. Reklamácia je možná v prípade, že:
- Online produkt nie je po doručení v zhode s kúpnou zmluvou.
- odkaz na online produkt, ktorý prišiel Kupujúcemu emailom nefunguje
- reklamácia je možná aj v prípade, že Kupujúcemu od pripísania platby
Predávajúcemu nebol v lehote 24 hodín doručený žiadny email s odkazom na online
produkt (ebook, video).
3. Kupujúci má právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu
produkt uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.
4. Vadné plnenie uplatňuje Kupujúci bez zbytočného odkladu u Predávajúceho,
najneskôr však do 15 dní od doručenia produktu.
5. Reklamácie sú vybavované elektronicky na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Súčasťou
reklamácie je aj doklad o kúpe a popis závady. V reklamácii je Kupujúci povinný
uviesť: svoje identifikačné údaje, údaje Predávajúceho, opis online produktu, ktorý
Kupujúci reklamuje, popis vady online produktu a preukázanie doručenia vadného
online produktu Predávajúcim, číslo Objednávky (podľa VS na faktúre), ktorej sa
reklamácia týka.
6. O spôsobe vybavenia reklamácie bude Kupujúci informovaný e-mailom.
7. Kupujúci môže požadovať bezplatné odstránenie vady, primeranú zľavu z ceny a ak
to nie je v povahe vady neúmerné (hlavne ak nie je možné vadu odstrániť bez
zbytočného odkladu), je možné požadovať dodanie novej veci bez vady. Ak nie je
oprava alebo výmena možná, na základe odstúpenia od zmluvy, môže Kupujúci
požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
8. V prípade oprávnenej reklamácie a vrátenia kúpnej ceny v plnej výške bude táto
vrátená Kupujúcemu rovnakým spôsobom, akým bola kúpna cena uhradená.
9. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej
lehote.
10. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré môžu vzniknúť Kupujúcemu vďaka
pomalému internetovému pripojeniu Kupujúceho, neaktualizovanému internetovému
prehliadaču či nenainštalovanému softwaru pre spustenie webináru či online
produktu, ktoré nie je schopný ovplyvniť. On-line produkty obsahujú iba návody
a doporučenia. Predávajúci tiež neodpovedá za úspech či neúspech Kupujúceho pri
aplikácii v praxi.

Čl. IX VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI
1. Kupujúci berie na vedomie, že informácie v ponúkaných ebookoch a prémiovom
obsahu predstavujú zo strany Predávajúceho predovšetkým snahu o informovanie
Kupujúceho o jeho možnostiach, nárokoch, možnom postupe, tipoch
a odporúčaniach. V tejto súvislosti Predávajúci žiadnym spôsobom nezodpovedá za
individuálne rozhodnutie a postup Kupujúceho.
2. Predávajúci nezodpovedá za individuálne spory a konflikty, ktoré môžu vzniknúť
Predávajúcim a tretími osobami a nie je stranou ich urovnávania, prípadne
akéhokoľvek iného riešenia.
Vyššia moc
1. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku okolností, resp.
skutočností charakteru Vyššej moci, ktoré sú okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
2. Škodou podľa predchádzajúceho bodu sa chápe najmä ujma alebo majetková škoda
spôsobená objektívnou nemožnosťou poskytnúť Služby z dôvod Vyššej moci, škoda
na živote, zdraví, majetku a veciach osôb a akákoľvek iná majetková a nemajetková
ujma majúca pôvod vo Vyššej moci.
3. Vylúčenie zodpovednosti na základe Vyššej moci je účinné a trvá po dobu, po ktorú
trvá prekážka.
4. Zmluvná strana, ktorá neplní povinnosť z dôvodu Vyššej moci, musí oznámiť druhej
Zmluvnej strane túto prekážku a jej dôsledky na svoju spôsobilosť plniť. Ak druhá
Zmluvná strana nedostane oznámenie v primeranej lehote po tom, čo sa Zmluvná
strana, ktorá neplní povinnosť, dozvedela alebo mohla dozvedieť o takej prekážke, je
táto Zmluvná strana zodpovedná za tým vzniknutú škodu.
5. Ustanovenie predchádzajúceho bodu sa považuje za splnené:
▪ oznámením nemožnosti plniť záväzok z dôvodu vyššej moci, zaslaným
Predávajúcim prostredníctvom e-mailu alebo uverejnením na webovom sídle
Predávajúceho http://www.sensesolution.sk.
▪ oznámením nemožnosti prijať Službu z dôvodu Vyššej moci zaslaným Kupujúcim
na e-mailovú adresu Predávajúceho. Ustanovenia tohto článku nebránia tomu, aby
ktorákoľvek zo Zmluvných strán vykonala iné právo než nárok na náhradu škody.

Čl. X Riešenie sporov a príslušnosť súdov
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s
plnením záväzkov podľa Zmluvy budú prednostne riešiť mimosúdnou cestou, a to
rokovaniami alebo vzájomnou dohodou. V prípade, ak Zmluvné strany nevyriešia
vzájomné spory mimosúdnou cestou, Zmluvné strany sú oprávnené riešiť tieto spory
súdnou cestou v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej
republiky.
2. Miestna príslušnosť súdu je daná v súlade s Civilným sporovým poriadkom podľa
trvalého bydliska odporcu alebo podľa osobitných ustanovení upravujúcich
príslušnosť súdu v spotrebiteľských veciach.
3. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je
spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho Reklamáciu alebo ak sa
domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na
začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak
predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu
neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva Kupujúci príslušnému
subjektu alternatívneho riešenia sporov, pričom možnosť obrátiť sa na súd tým nie je
dotknutá. Návrh je možné podať aj prostredníctvom Platformy alternatívneho
riešenia spotrebiteľských sporov, ktorú nájdete na tejto internetovej
stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
4. Podnety, sťažnosti a reklamácie našich zákazníkov prijímame na našej
korešpondenčnej adrese uvedenej v záhlaví týchto VOP a na e-mailovej
adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Čl. XI Komunikácia, oznamovanie a doručovaní
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade doručovania vzájomnej korešpondencie sa
doručením v zmysle týchto VOP rozumie doručenie písomného obsahu na
elektronickú adresu Predávajúceho This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo doporučene poštou
alebo kuriérom na adresu Ing. Monika Mihoková, Pri nemocnici 11, 040 01 Košice.
Za deň doručenia sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana odmietne prevziať
doručovanú písomnosť, alebo v deň vrátenia zásielky s vyznačenou
poznámkou „adresát neprevzal v odbernej lehote“, „adresát sa
odsťahoval“, „adresát je neznámy“, alebo iná poznámka podobného významu. Pri
elektronickom doručovaní písomností e-mailovou poštou sa písomnosť považuje za
doručenú v deň nasledujúci po dni jej odoslania. Pre potreby doručovania
prostredníctvom pošty sa použijú adresy Zmluvných strán uvedené v Zmluve
(Objednávke), resp. internetovom formulári ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane
adresát písomností oznámil novú adresu bydliska, prípadne novú elektronickú adresu
na doručovanie písomností.
2. Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od
zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu
doručovania, ak Kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú
Kupujúcemu Predávajúcim v súlade s Objednávkou alebo na adresu, ktorej zmena
bola Kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú
zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať
Predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu upravujúceho poštové služby,
oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania
Predávajúcemu na adresu podľa prvej vety.

Čl. XII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi obsahom objednávky
odoslanej Kupujúcim z webstránky a týmito obchodnými podmienkami. Práva a
povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tomto dokumente upravené, sa riadia
slovenským právnym poriadkom.
2. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do doby splnenia povinností oboch
zmluvných strán, vyplývajúcich z obchodných podmienok.
3. Ochrana osobných údajov je riešená samostatným dokumentom, ktorý nájdete
TU. https://www.sensesolution.sk/index.php/ochrana-osobnych-udajov
4. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci môže tieto obchodné podmienky meniť,
avšak pre Kupujúceho platia vždy obchodné podmienky, s ktorými sa oboznámi a
ktorých prečítanie potvrdí pri odosielaní svojej objednávky.
5. VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia Predávajúcim. VOP sú zverejnené
jednak na internetovej stránke Predávajúceho. Kupujúcemu sú VOP vždy dostupné
pri Objednávke Produktov. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného
uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na
uzatvorené Zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia Zmluvy.
6. Ak sa niektoré ustanovenie VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné,
resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v
plnom rozsahu. Predávajúci v takomto prípade nahradí takéto ustanovenie platným,
účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od
princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu
a zmyslu nahrádzaného ustanovenia.
7. VOP sú spolu s ostatnými zmluvnými dokumentmi súčasťou Zmluvy. Uzatvorením
Zmluvy vyjadruje Kupujúci svoj súhlas s VOP a súvisiacimi zmluvnými
dokumentmi.
8. Kupujúci berie na vedomie, že kúpa online produktov od Predávajúceho (ebooky,
prístup k prémiovému obsahu) neznamená nárok na individuálne poradenstvo zo
strany Predávajúceho akoukoľvek formou (najmä nie však výlučne emailom, osobne,
prostredníctvom súkromných správ cez sociálne siete).
9. Orgánom dohľadu Predávajúceho je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru

Použitie cookies Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“.